Правила за защита на личните данни | Идънред 极速体育,极速直播_极速体育,极速直播

极速体育,极速直播

极速体育,极速直播
极速体育,极速直播

Правила за защита на данните

ВЕРСИЯ ОТ: НОЕМВРИ 2021 Г.

1. ЗА НАС

1.1. Настоящите Правила за защита на данните (?Правила за защита на данните“ или ?Правилата“) обясняват начина, по който ?ИДЪНРЕД 极速体育,极速直播“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на 极速体育,极速直播, ЕИК 130526402, със седалище и адрес на управление 1784, София, 极速体育,极速直播, бул. ?Цариградско шосе“ № 137, ет. 3, действащо на територията на Република 极速体育,极速直播 като агент на PPS EU - дружество, регистрирано в Белгия, с регистрационен номер 0712.775.202, със седалище и адрес на управление в Брюксел 1160, Булевард дю Суверен 165, офис 9, Белгия, с лиценз от Националната банка на Белгия за издател на електронни пари, по предоставянето и/или разпространението на определени Регулирани услуги, свързани с Програмата, когато е необходимо (наричано по-долу ?Идънред“, ?Дружеството“ или ?ние“ или ?нас“) обработва лични данни относно използването на MyEdenred, уеб платформа (наричана още Платформата), където Картодържателите на Edenred Mastercard Giftcard могат да се регистрират и да управляват своята Карта/и. 

1.2. Каним Ви да прочетете внимателно настоящите Правила за защита на данните, за да бъдете надлежно информирани за начина, по който ние като администратори на лични данни, както и PPS EU, действащо като самостоятелен администратор на лични данни, обработваме Вашите данни и зачитаме правата Ви като субекти на данни.

1.3. Всички термини с главни букви, използвани в тези Правила за защита на данните, имат значението, както то е дефинирано в раздел 2 от Общите условия (?Общи условия“) за използването на Платформата Идънред, достъпна на уеб страницата на ?Идънред“. Освен това, всички термини, използвани в тези Правила, които съвпадат с условията, залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните, ?ОРЗД“) ще имат значението, придадено им в ОРЗД.

ВАШИЯТ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОБНОВЕНАТА ПЛАТФОРМА ИДЪНРЕД ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО ПЪЛНО И БЕЗУСЛОВНО ПРИЕМАНЕ И СЪБЛЮДАВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВИЕ НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ИЛИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, АКТУАЛИЗИРАНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА, МОЛЯ, СПРЕТЕ НЕЗАБАВНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ.

Във всеки случай, при използване на Платформата Идънред и Услугите на Идънред, в съответствие с настоящите Правила и чрез предоставяне и даване на достъп на Дружеството до Вашите лични данни, свързаните с него дружества, компании и предприятия от Групата Идънред или други предприятия, агенции или доставчици на ?Идънред“ за целите на оптималното използване и качество на Услугите Идънред, предоставянето на Вашето съгласие като субект на данни и Потребител/Картодържател за обработката на Вашите лични данни ще означава Вашето свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на Вашите желания, с които чрез изявление или с ясен утвърдителен знак, означава съгласие за обработването на личните данни, отнасящи се до Вас.

За всяко от Вашите и на ?Идънред“ права или задължения относно обработката на лични данни на Платформата Идънред, които не са изрично обхванати от настоящите Правила, ще се прилагат съответно задължителните законови разпоредби на ОРЗД и българското законодателство.

2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

2.1. Ако сте Картодържател на Карти, съдържащи издадени от нас електронни пари (?Е-пари“), ние ще обработваме личните данни, изисквани от действащото законодателство, за да издадем тези карти, съответно информация относно Вашата карта (код за активиране, сериен номер, PAN, номер на сметка, дата на издаване и изтичане срока на Картата, салдо по Картата), информация относно трансакциите, които сте извършили с Картата, с Търговците– партньори, където сте използвали Картата, както и всички други категории данни, които предоставяте директно в контекста на създаването Потребителски акаунт или по какъвто и да е друг начин, който е резултат от използването на Уебсайтовете на Идънред, изброени в точка 2.3. Тези данни могат, наред с други, да включват имена, адрес/и, имейл, Потребителско име, Парола, телефонен номер/а. Също така ние ще обработваме всички други лични данни, които ще предоставяте директно (по пощата, писмено или по телефона).

За целите на проверката и сигурността, като например прилагането на мерки за стриктно удостоверяване самоличността на Клиента, от нас се изисква да събираме определена лична информация от Вас, включително номера на Вашия мобилен телефон. Ние ще предаваме тези данни на трети страни – наши доставчици на услуги, както е необходимо за администрирането на мерките за стриктно удостоверяване самоличността на Клиента.

2.2. Ако сте Картодържател на Карти, съдържащи електронни пари, в допълнение към данните, посочени в точка 2.1 по-горе, когато законодателството налага мерки за предотвратяване на прането на пари и борбата с тероризма, ние можем да събираме и обработваме допълнителни лични данни, като например, неизчерпателно: дата и място на раждане, гражданство, официален личен номер (ЕГН), допълнително поискани документи и др.

2.3. Ако посетите /, my.edenred.bg, ние ще обработваме Вашите лични данни, които предоставяте, за да ги използваме директно в контекста на използването на тези или други уебсайтове или Приложенията Идънред (Edenred Apps), част от Платформата Идънред. В същото време обработваме данните, генерирани чрез достъп и използване на Платформата Идънред (информация за използваното устройство – компютър, телефон, таблет – информация от регистъра, като IP адрес, търсения, тип на използвания браузър и език, хардуерни настройки, дата и час на заявката), включително данните относно Вашите предпочитания или други данни, събрани чрез технологии за анализ на дейностите на Потребителите на интернет страниците (например бисквитки; моля, прочетете и дайте съгласие и на нашите Правила за бисквитки).  

2.4. За по-добро качество на Услугите, предоставяни в Приложенията Идънред, ще обработваме историята на извършените трансакции, която ще показваме за по-добро управление на разходите, баланса по картата, както и ПИН кода, който можем да предоставяме след преминаване през процедурата за сигурност.

За да осигурим функционалността на Приложенията Идънред, ние ще обработваме данните относно използваното устройство (хардуер) и операционната система, информация за регистъра, както и IP адреса, датата и часа на използване на Приложенията Идънред, включително данни за Вашите предпочитания по отношение на маркетинговите комуникации.

2.5. На Платформата Идънред няма да се събират и разкриват данни за раса или етническа принадлежност, политически, религиозни, философски или други подобни убеждения, членство в профсъюзи или лични данни относно здравето или сексуалния живот на Потребителите, каквито и да са генетични или биометрични данни.

2.6. PPS EU, в качеството си на администратор на лични данни и във връзка с изброените в т. 3.3. цели, Ви информира, че събира следните лични данни :

 • Данни за контакт като пълно име, дата на раждане, адрес, имейл, мобилен номер за връзка
 • Данни за трансакциите при употребата на Вашата карта, представляващи платежните нареждания от и към Вашата сметка.
 • Договорни данни, свързани с продуктите и услугите, които Ви предоставяме.
 • Данни относно местоположението Ви, които може да съберем от мобилния Ви телефон, от мястото, където се свързвате към интернет чрез компютър или от магазин, в който пазарувате с Вашата карта.
 • Данни относно мерките против финансови престъпления, касаещи информация за начина на употреба на нашите продукти и услуги като име, дата на раждане, адрес, имейл, номер за връзка, номер на картата и сметката, история на трансакциите.
 • Технически данни относно устройствата и технологията, които ползвате, като 3D secure например.
 • Данни по комуникацията, свързани с информацията, която сме получили от Вас чрез писма, имейли и всякакъв друг вид общуване.
 • Документални данни свързани с Вас, които се съхраняват в различни документи или копията им. Тези данни се съхраняват в документи като лична карта, паспорт, свидетелство за управление на моторно превозно средство и се събират за извършване на първоначална и последваща оценка на риска съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

3. ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КАКВИ СА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОБРАБОТКА?

3.1. Ако сте Картодържател на Карти, съдържащи електронни пари, ние ще обработваме Вашите лични данни по следния начин: 

a) за обработката на Вашите заявки, свързани с достъп/използване на нашите продукти

Основания: Обработката на Вашите данни за тази цел се основава на договора, сключен между Клиент и ?Идънред“, както и на действащите законови разпоредби. Отказът да предоставите данни за контакт (имейл или телефон) означава, че няма да можем да Ви информираме за дебитираните суми по Вашата Карта. Това обаче няма да ограничи използването на функционалността на нашите продукти. 

b) анализи и статистика относно използването на нашите продукти

Основания: Ние се ангажираме с непрекъснатото подобряване на качеството на нашите продукти и услуги. Въз основа на законния ни интерес ние използваме данните, които събираме от Вас или други данни, които генерираме/извличаме от Вас или които са резултат от използването на нашите продукти за различни статистически данни, анализи или изследвания. Когато извършваме статистически анализи за използването на нашите продукти и услуги, анализираните данни са строго защитени и обобщените резултати се използват вътрешно или могат да бъдат съобщени на Търговци– партньори въз основа на съществуващи договорни отношения в това отношение, без разрешение за идентифициране на субектите на данни и чрез спазване на приложимите законови изисквания.

c) за да Ви изпращаме съобщения с цел подобряване на нашите Услуги (анкети или въпросници)

Основания: Тъй като искаме да имате възможно най-добро взаимодействие с нашите продукти и Услуги въз основа на законния ни интерес, ние ще използваме Вашите данни (имейл и телефон), събрани от Вас като Потребител на нашите продукти или получени във всеки друг контекст, които предоставяте на представители на нашата компания, за да имаме Вашето мнение за качеството на продуктите ни. Ние никога няма да поискаме повече от обратна връзка от Вас относно използването на нашите продукти и ще използваме Вашите отговори, за да направим нашите продукти и услуги по-лесни и по-ефективни за използване.

d) директен маркетинг и други търговски комуникации

Основания: Ние ще изпращаме тези съобщения, ако имаме Вашето одобрение. Ние бихме искали да Ви държим в течение относно актуалното законодателство, лежащо в основата на решенията ?Идънред“ и Услугите, по отношение на нашите продукти и тези на наши партньори. Ще можем да изпращаме рекламни материали, за да Ви информираме за нашите продукти и тези на нашите партньори. Освен това, ние ще можем да изпращаме покани за посещения на събития, за участие в промоции или кампании, извършвани от ?Идънред“ самостоятелно или в сътрудничество с един или няколко от нашите партньори и да Ви съобщаваме друга подобна информация, която смятаме, че представлява интерес за Вас. Предоставянето на данни за тази цел е доброволно. Отказът да предоставяте данните за тази цел няма да Ви ограничи да използвате Услугите.

e) да изпълняваме законови задължения

Основания: Ние имаме определени законови задължения, които включват обработката на лични данни, като например:

i) за определени продукти имаме специфични задължения, свързани с предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и затова ще извършваме дейности, за да идентифицираме нашите Клиенти и Потребители и каквито и да са други операции, изисквани от закона;

ii) плащане на данъци и съответни налози, отчети пред съответните фискални органи и водене на счетоводство (напр. когато участвате в състезание, организирано от нас, и печелите награди, подлежащи на данъчно облагане);

iii) архивиране на данните съгласно действащото законодателство;

f) с цел установяване, упражняване или защита на право по време на производство пред съд, арбитражен съд, административно производство или каквито и да са други официални процедури, в които участва ?Идънред“, както и за уреждане на Ваши искания, претенции и оплаквания.

Основания: Обработката на Вашите данни за тази цел се основава на законния ни интерес да защитаваме нашите права и интереси.

3.2. Ако имате достъп до уебсайтовете на ?Идънред“ (/, my.edenred.bg) или ако сте Потребител на Приложенията Идънред, ние обработваме Вашите лични данни по следния начин:

a) за маркетинговите дейности – съответно за изпращане чрез средства за дистанционна комуникация (напр. имейл) на търговски съобщения относно продуктите и услугите, предоставяни от ?Идънред“

Основания: Ние ще изпращаме тези съобщения, ако имаме Вашето одобрение. Можете да изразите съгласието си за обработката на данните за тази цел, като попълните и поставите отметка в правилното поле във формуляра за приемане на търговски съобщения. Предоставянето на Вашите данни за тази цел е доброволно. Отказът да предоставите Вашето съгласие за обработка на данни в това отношение няма да ограничи използването на Услугите.

b) за разрешаване на искове, жалби, както и за мониторинг на трафика и подобряване на Вашия опит с Уебсайтовете на ?Идънред“

Основания: Обработката на Вашите данни за тази цел се основава на законния интерес на ?Идънред“ с цел да се осигури надлежното функциониране на Уебсайтовете на ?Идънред“, както и за трайно подобряване на опита на посетителите на Уебсайтовете на ?Идънред“, включително чрез отговори на различни въпроси или разрешаване на различни претенции. При липса на такива данни няма да имаме възможност да Ви помогнем да разрешите проблема, с който се сблъсквате.

c) за предоставяне на услуги, свързани с функционирането на Картите (активиране на акаунт, активиране на Карта, преглед на историята на трансакциите, дебит, баланс, разкриване на ПИН, блокиране на Карта в случай на кражба или загуба, предложения и жалби) и за обработка на Ваши искания за достъп/използване на нашите продукти 

Основания: Обработката на Вашите данни за тази цел се основава на договора, сключен между Клиента и ?Идънред“, и на спазването на определени законови изисквания, които Ви гарантират достъп до сумите, налични на Картата, или до блокирането на Картата, както и предоставянето на Вашите лични данни, необходимо, за да използвате тези Услуги в рамките на Приложението.  

d) анализи и статистика относно използването на нашите продукти

Основания: Ние се ангажираме с непрекъснатото подобряване на качеството на нашите продукти и услуги. Въз основа на законния ни интерес ние използваме данните, които събираме от Вас или други данни, които генерираме/извличаме от Вас или които са резултат от използването на нашите продукти за различни статистически данни, анализи или изследвания. Когато извършваме статистически анализи за използването на нашите продукти и услуги, анализираните данни са строго защитени и обобщените резултати се използват вътрешно или могат да бъдат съобщени на Търговци– партньори въз основа на съществуващи договорни отношения в това отношение, без разрешение за идентифициране на субектите на данни и чрез спазване на приложимите законови изисквания.

e) създаване на профили с цел персонализиране на промоционални оферти

Основания: ?Идънред“ може да сегментира своите клиенти в зависимост от няколко критерия, за да ги класифицира в различни категории за маркетингови и/или аналитични цели. Обработката на Вашите данни за тази цел се основава на Ваш законен интерес. Тези профили не предполагат изключително автоматично вземане на решение. Ние искаме да Ви предлагаме продукти и услуги, доколкото е възможно, в съответствие с Вашия профил и област на интереси. Ето защо Вие може да получавате различни персонализирани търговски съобщения, за да подобрим Вашето потребителско преживяване и да Ви помогнем да се възползвате от изгодни предложения от наши партньори. Промоционалните оферти на нашите партньори, представени в Приложенията, могат да бъдат общи или персонализирани. Общите промоционални оферти, показвани в Приложенията, не включват обработка на лични данни, поради което те ще бъдат показвани на всички Потребители на Приложенията. Персонализирането на офертите ще се извършва в зависимост от един или няколко от следните критерии: държава/град на пребиваване, пол, възраст, навици за пазаруване, произтичащи от Вашите трансакции, извършени с Картите, показани в Приложенията.

f) да изпълняваме законови задължения

Основания: Ние имаме определени законови задължения, които предполагат обработването на лични данни, като конкретни задължения по отношение на предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, отчитане пред съответните фискални органи и водене на счетоводство.

g) с цел установяване, упражняване или защита на право по време на производство пред съд, арбитражен съд, административно производство или каквито и да са други официални процедури, в които участва ?Идънред“, както и за уреждане на Ваши искания, претенции и оплаквания

Основания: Обработката на Вашите данни за тази цел се основава на законния ни интерес да защитаваме нашите права и интереси.

h) за да Ви изпращаме съобщения с цел подобряване на нашите Услуги (анкети или въпросници) 

Основания: Тъй като искаме да имате възможно най-добро взаимодействие с нашите продукти и Услуги въз основа на законния ни интерес, ние ще използваме Вашите данни (имейл и телефон), събрани от Вас като Потребител на нашите продукти или получени във всеки друг контекст, които предоставяте на представители на нашата компания, за да получим Вашето мнение за качеството на продуктите ни. Ние никога няма да поискаме повече от обратна връзка от Вас относно използването на нашите продукти и ще използваме Вашите отговори, за да направим нашите продукти и услуги по-лесни и по-ефективни за използване.

 3.3.  PPS EU обработва Вашите лични данни за целите на:

 • Издаването и управлението на Е-пари и/или други свързани платежни услуги
 • Обработката на свързани платежни трансакции
 • Установяването и предотвратяването на финансови престъпления
 • Спазването на законови задължения
 • Отговаряне и разрешаване на оплаквания, свързани с регулирани финансови продукти
 • Упражняване на права по сключени договори 

Законовите основания за обработването на лични данни от страна на PPS EU са:

 • ?Изпълнението на договор“ сключен между PPS EU и Вас, във връзка с издаването и управлението на Е-парите и/или други платежни услуги, както и обработването на свързани платежни нареждания.
 • ?Законово задължение“ относно законовите изисквания, които PPS EU са длъжни да спазват във връзка с установяването и превенцията на финансови престъпления  .

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕ НА ИДЪНРЕД И НА ПРИЛОЖЕНИЯ ИДЪНРЕД (ПЛАТФОРМИ ИДЪНРЕД)

4.1. ?Идънред“ не задължава никое лице да предоставя всички поискани данни и информация, но си запазва правото, при липса на необходимата информация и данни, да не позволява откриването на Потребителски акаунт на Платформата Идънред.

4.2. Моля, предоставяйте ни само истински данни и информация и, по-специално, не предоставяйте идентификационни данни, които не Ви принадлежат (например да не се използва фалшив имейл адрес или такъв, принадлежащ на друго лице). ?Идънред“ си запазва правото да проверява истинността на данните и информацията, предоставени от Вас по време на процедурата по създаване на Потребителски акаунт, както и правото да откаже откриването на Потребителски акаунт, ако предоставената информация не е истинска или, в зависимост от случая, такъв акаунт може да бъде спрян или закрит. Също така, като Потребител разбирате и приемате, че носите изключителна и пълна отговорност за информацията, предоставена по време на създаването и последващото използване на Потребителския акаунт, както по отношение на ?Идънред“, така и на всяка друга трета страна, която може да бъде засегната.

4.3. Потребителският акаунт е личен и Вие сте задължени:

 • да не прехвърляте (временно или постоянно, безплатно или срещу заплащане) правото да се използва Платформата Идънред или Потребителския акаунт на която и да е трета страна.
 • да съхранявате защита на данните на данните за достъп в Платформата Идънред и незабавно да уведомявате Дружеството за всяко неоторизирано използване и за каквото и да е потенциално нарушение на сигурността, което подозирате или идентифицирате.

5. НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

5.1. Във всеки конкретен случай ние можем да разкрием Вашите лични данни, изключително за целите на обработването, на:

 1. компаниите, които са част от Групата Идънред;
 2. определени служители на Идънред 极速体育,极速直播 АД, които разполагат с права на достъп, отговарящи на обхвата на конкретните нужди за достъп
 3. администратори или упълномощени от нас лица, с които сключваме договори за административни и обработващи услуги на нашите трансакции, за маркетинг, други доставчици на услуги (напр. компании, произвеждащи Карти, доставчици на платежни услуги, куриерски компании, доставчици на ИТ услуги);
 4. агенции за пазарни проучвания, които извършват пазарни проучвания за нас;
 5. други компании и предприятия, с които може да разработваме съвместни програми за предлагане на пазара на наши продукти и услуги;  
 6. публични органи, ако разкриването на информация е необходимо за изпълнение на задължение, предвидено в действащото законодателство;
 7. Вашия работодател, търговски партньор на ?Идънред“ (Клиент), по негово искане.

5.2. Предаването на Вашите лични данни на горепосочените получатели ще се извършва само въз основа на задължение за защита на данните и ангажимент от тези получатели да се гарантира надлежно ниво на сигурност, гарантиращо, че личните данни се съхраняват в безопасност и тяхното предаване се осъществява в съответствие с действащото законодателство.

 5.3 Вашите лични данни, които се обработват от PPS EU, ще бъдат достъпни за служителите на PPS EU, които ще разполагат с права на достъп, отговарящи на обхвата на конкретните нужди за достъп.

Вашите лични данни, които се обработват от PPS EU, няма да се предават на трети лица освен, при необходимост, на следните компании и техните подизпълнители, изрично упълномощени от PPS EU да изпълняват следните услуги:

            - Prepay Technologies Ltd, компания регистрирана в Англия и Уелс с регистрационен номер 04008083 и адрес на управление Лондон, W2 6HY, Падингтън, площад Шелдън, етаж 6-ти, в ролята на обработващ лични данни и регулирана от Британския финансов орган (Financial Conduct Authority).

            - Mastercard, за да обработват трансакциите в Mastercard схемата.

            - Трети лица, упълномощени от PPS EU за извършване на комплексна проверка на клиента, както и за прилагане на мерките против изпирането на пари.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от нас лични данни могат да бъдат прехвърляни извън 极速体育,极速直播, но само на държави от Европейския съюз, държавите, които са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария. В случай на плащания, извършени от мобилен телефон, данните могат да бъдат прехвърлени в трети държави, на подизпълнители – обработващи данни за изпълнение на определени операции по обработка въз основа на решение за адекватно ниво на защита на личните данни на Европейската комисия или съответни мерки по безопасност, достатъчни за прилагане на надлежни технически и организационни мерки и основани на надлежна законова процедура за пренос на данни, предвидена в действащото законодателство по отношение на защитата на данните, например стандартните договорни разпоредби, одобрени от Европейската комисия за прехвърляне на лични данни в трета държава.

7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО

7.1. Като цяло ние ще обработваме Вашите лични данни толкова, колкото е необходимо за целите на обработката, споменати по-горе, освен в случаите, когато законовите разпоредби предвиждат или ни задължават друго. Следователно:

? Вашите лични данни, които се обработват от PPS EU, се съхраняват за необходимия период, през който Ви се предоставят услугите, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Този период може да се удължи след прекратяването на договора между Идънред 极速体育,极速直播 АД и корпоративния клиент, в случай че PPS EU е задължен да съхрани данните за по-дълъг период. За повече информация, моля посетете : https://www.pps.edenred.com/pages/privacy

?

? по отношение на търговските съобщения, изпратени от ?Идънред“ или негови партньори – ние ще съхраняваме Вашия имейл адрес или телефонния Ви номер в базата данни, докато абонаментът му е активен; от момента, в който получим Вашето искане за отписване, ще деактивираме опцията за изпращане на такива съобщения до Вашия имейл адрес или телефонен номер;

? по отношение на онлайн акаунтите, които създавате в Приложенията Идънред – ние ще съхраняваме Вашите лични данни, докато акаунтът Ви е активен, а след това – през периода, необходим за доказване на операциите, извършени чрез Вашия акаунт; ако сте бенефициент на нашите продукти или лице за контакт с някой от партньорите (Клиент или Търговец– партньор) и изберете опцията за деактивиране на Потребителския акаунт, ?Идънред“ ще тълкува такова действие като Ваше желание да се откажете от получаване на търговски съобщения, с които ние Ви държим в течение относно продуктите и Услугите, предлагани от нас. За тази цел, ако решите да деактивирате Потребителския акаунт, ние вече няма да изпращаме съобщения от този вид. Независимо от това, бихме искали да Ви информираме, че деактивирането на Вашия акаунт няма автоматично да доведе до заличаване на личните Ви данни. В случай че не искате Вашите лични данни да бъдат обработвани или ако искате да заличите данните си, можете да упражните правата, описани подробно в точка 8 по-долу; 

? по отношение на формата за контакт и формуляра за искане на персонализирана оферта – ние ще съхраняваме Вашите лични данни през периода, необходим за предоставяне на отговори на Вашите съобщения и искания и доказателства за кореспонденцията, осъществена с Вас;

? по отношение на програмите за препоръчване на клиенти/търговци – ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок до 1 година;

? по отношение ефективността на анализа на навигацията в Уебсайтовете на ?Идънред“ и Вашето взаимодействие с Уебсайтовете на ?Идънред“ – ние ще съхраняваме данните за срок до 3 години;

? по отношение на онлайн акаунта, който създавате в Приложенията Идънред – ние ще съхраняваме Вашите лични данни, докато акаунтът Ви е активен, а след това – през периода, необходим за доказване на операциите, извършени чрез акаунта; ако изберете опцията за деактивиране на потребителския акаунт, ?Идънред“ ще тълкува такова действие като Ваше желание да се откажете от получаване на търговски съобщения, с които ние Ви държим в течение относно продуктите и Услугите, предлагани от нас. За тази цел, ако решите да деактивирате Потребителския акаунт, ние вече няма да изпращаме съобщения от този вид. Независимо от това, бихме искали да Ви информираме, че деактивирането на Вашия акаунт няма автоматично да доведе до заличаване на личните Ви данни. В случай че не искате Вашите лични данни да бъдат обработвани или ако искате да заличите данните си, можете да упражните правата, описани подробно в точка 8 по-долу; 

7.2. ?Идънред“ може да изтрие всички Ваши лични данни, когато Дружеството прецени, че вече не са необходими за целите, за които са били събирани.

7.3. Във всеки случай, ако оттеглите одобрението си и няма законови основания за обработване или се противопоставяте на обработването и няма законни причини за обработването на Вашите лични данни, които биха имали превес, ние ще прекратим обработката на данните.

8. ВАШИТЕ ПРАВА

8.1. По отношение на тази обработка на данни Вие имате право да поискате достъп до личните си данни. Вие имате право да получите от ?Идънред“ потвърждение, че Дружеството обработва Вашите лични данни, както и информация относно спецификата на обработването, като например целите на обработването, съответните категории лични данни, получателите, на които личните данни ще бъдат разкрити, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, ако е възможно, и т.н., както и да поискате коригиране (изменение) или заличаване на данните, или ограничаване на обработката; Вие имате право на изтриване (?право да бъдете забравени“), правото да възразите или да се противопоставите на обработката в рамките на границите и условията, предвидени от закона, както и на правото на преносимост на данните (Вие имате право да поискате от нас да предоставяме личните данни в структурирана форма, често използвана и която може да бъде автоматично прочетена, например в Excel) и при необходимост да бъдете информирани в случай на неоторизирано използване на данни. Също така, ако решите да дадете своето съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време, без да се засяга обработката, извършена от ?Идънред“ въз основа на съгласието, изразено от Вас, преди да оттеглили съгласието си. Освен това имате право да подавате жалби до българската Комисия за защита на личните данни.

8.2. За всички допълнителни въпроси относно начина, по който се обработват личните данни, и за упражняване на правата, посочени по-горе, моля, свържете се с нас като попълните следния формуляр.

?

Ако желаете да упражните правата си относно обработването на Вашите лични данни от страна на PPS EU, може да попълните следния формуляр или да  изпратите заявка на следния мейл адрес – dpo@prepaysolutions.com

8.3. Също така Ви напомняме, че можете да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни към:

            - Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) , ако жалбата е относно обработване, извършвано от Идънред 极速体育,极速直播 АД.

            - Белгийската комисия по защита на личните данни (https://www.privacycommission.be), ако жалбата е относно обработване, извършвано от PPS EU.

9. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ВКЛЮЧЕНА В ТЕЗИ ПРАВИЛА

9.1. ?Идънред“ може периодично да актуализира настоящите Правила, тъй като дейността и предоставяните Услуги се разширяват или променят, или в случай, когато ?Идънред“ е законово задължен да прави изменения. В случай че ?Идънред“ направи това, последната версия на Правилата ще бъде публикувана на нашите уебсайтове. Ето защо, моля, проверявайте периодично дали съществуват такива актуализации. В случай че ?Идънред“ внесе съществени изменения в практиките, посочени в настоящите Правила, ние ще Ви информираме, като използваме наличните данни за контакт.

?