Ваучер за безплатна храна по Наредба 11 | Идънред_极速体育,极速直播

极速体育,极速直播

极速体育,极速直播
极速体育,极速直播

Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11

?

Ваучер за храна от Идънред 极速体育,极速直播 по наредба 11

Социалната придобивка под формата на ваучери за храна е търсен и все по-често прилаган метод, който притежава многобройни предимства както за работниците, така и за компаниите. Но ако сте служител или работодател в предприятие с по-специални условия на труд, то е препоръчително да бъдете добре запознати с условията, засягащи осигуряването на ваучери за безплатна храна, тъй като те са по-специфични. В следващите редове ще разберете защо!

Какво представляват ваучерите на Edenred за безплатна храна по Наредба №11

Ваучер за безплатна храна по Наредба 11  е специално разработен от Идънред 极速体育,极速直播 продукт, отговарящ на изискванията на Наредба 11 за ваучерите за безплатна храна от 21 декември 2005 г., която определя условията и реда за осигуряване на безплатна храна и добавки към нея на служителите, работещи в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Специфични условия на труд като:
?  Нощен труд;
?  Затворени помещения;
?  Определени температурни условия;
?  Повишено ниво на шум;
?  Контакти с биологични агенти;
?  Излагане на вредни агенти.

Кои работници ще могат да се възползват от безплатни ваучери за храна се определя спрямо оценката на риска по предписание на трудовата медицина. Според изискванията безплатната храна трябва да бъде на стойност от поне 2 лв на ден, а тонизиращите напитки - не повече от 1 лв на смяна. Работодателят може да определи хранителните продукти и напитки, които могат да се закупят от служителите. Ваучерите по Наредба 11 за ваучерите за безплатна храна са изцяло освободени от данъци и осигуровки, без лимит на месечната сума.

Какви са предимствата от ваучерите за безплатна храна на Edenred

Ваучерите за безплатна храна по Наредба №11, които ние, от Edenred, специално сме разработили, за да бъдат от помощ както на служителите, така и на работодателите, са чудесно решение за всяка компания.

Предимства за работодателя:
?       Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски без праг на сумата;
?       Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
?       Персонализиран продукт, гарантиращ здравословното хранене на всеки един Ваш служител;
?       Подобряване на корпоративния имидж на Вашата компания;
?       Спестявате средства за кетъринг, доставка на храна или столово хранене;
?       Богат избор – нека служителите Ви сами избират менюто си;
?       Широка налична търговска мрежа – за вашето удобство;
?       Подходящи номинални стойности.

Предимства за служителите:
?       Пълно освобождаване от данък общ доход и социални осигуровки;
?       Без ограничение на сумата, предоставяща се под формата на ваучери по Наредба 11;
?       Свободен избор на меню на работното място и извън него;
?       Лесна употреба на ваучерите;
?       Богата мрежа от търговски обекти, приемаща ваучерите;
?       По-здравословно и пълноценно хранене;
?       По-голяма мотивация в работата.

Правни и счетоводни въпроси относно ваучери за безплатна храна по Наредба № 11

Разбира се, за да се възползвате максимално като работодател от многобройните предимства на ваучерите за храна и да улесните значително вашите служители, следва да спазвате законовите разпоредби. Предоставянето и използването на ваучерите е регулирано от правни и счетоводни норми, с които трябва да се съобразите, за да бъдете изрядни и да избегнете евентуални глоби.

Кога работодателят е длъжен да осигурява безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба 11 за ваучерите за безплатна храна от 21.12.2005 г. определя условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или напитки към нея и гласи следното:

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Чл. 2. (1) За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:

1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;

2. като водолази и работещи в кесони;

3. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;

4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;

5. в среда на йонизиращи лъчения;

6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;

10. непосредствено във:

а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;

б) производството на кокс и металургични огнеупори;

в) преработката на концентрати и агломерати от руда;

г) преработка и обогатяване на въглища;

д) производството на оловни акумулатори;

11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;

12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;

13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;

14. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.

(2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:

1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;

2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;

3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;

4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

Чл. 5. (1) Стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител.

(2) Стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от един лев на смяна.

Чл. 6. Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба са за сметка на издръжката на предприятието.

Чл. 7. (1) На основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на:

1. безплатна храна;

2. добавки към храната;

3. безплатна храна и добавки към храната.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея.

Защо ваучерите за безплатна храна на Edenred са чудесно решение за работодатели и служители

Специфичните условия на труд изискват грижи за служителите от страна на работодателите, а ние, от Edenred, сме насреща, за да помогнем с тази нелека задача, като осигурим на вашата компания безплатни ваучери за храна! 

Edenred разполага с дългогодишен опит в сферата и изключително широка търговска мрежа, простираща се в цялата страна, включително в по-малки населени места. Предлаганите от нас необлагаеми ваучери в съответствие с Наредба № 11 са удобни за употреба както от служителите, които могат да пазаруват в над 10 000 极速体育,极速直播 с тях, така и от работодателите, които могат да определят какви продукти да се закупуват. 

За нас, от Edenred, е изключително важно да ви помогнем да осигурите на служителите си мотивираща работна среда и възможност за безплатно хранене, тъй като трудът в по-специфични условия е много отговорна задача. Но същевременно мислим и глобално, като с ваучерите за безплатна храна искаме активно да помогнем за намаляване разхищението на хранителни продукти и опазването на околната среда.

Доверявайки се на специалист в областта на социалните придобивки, доказал се с времето в над 45 държави, ни помагате да изпълним нашата мисия, но и подобрявате работната атмосфера и показвате на служителите си, че сте загрижени за тях, което несъмнено ще доведе до по-добри резултати!

Искам оферта за поръчка на ваучери за храна, подаръчни ваучери или карти

Формата е изпратена!